Tìm kiếm nâng cao

Số truy cập:
Home » Cơ sở dữ liệu toàn văn » Ấn phẩm điện tử » Nông thôn đổi mới » 2004 » Số 39 » Đường lối - chính sách » Những phương hướng cơ bản và giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn Thừa Thiên Huế

Những phương hướng cơ bản và giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn Thừa Thiên Huế

  
Dạng tài liệu : Bài trích bản tin
Ngôn ngữ tài liệu : Tiếng Việt
Tên nguồn trích : Nông thôn đổi mới
Dữ liệu nguồn trích : 2004/Số 39/Đường lối - chính sách
Đề mục : 68.01 Các vấn đề chung
Từ khoá : Công nghiệp hoá; Hiện đại hóa; Nông thôn; Thừa Thiên Huế
Nội dung:
Thực hiện chủ trương của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII " Phải đặc biệt coi trọng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nhất là công nghiệp hoá nông nghiệp nông thôn", Tỉnh Thừa Thiên Huế đã thu được những thành tựu đáng kể trên các mặt như công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp; phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn; phát triển cơ sở hạ tầng ở nông thôn. Tuy nhiên, quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn Thừa Thiên Huế còn gặp nhiều khó khăn bất cập, biểu hiện trên các mặt sau: công nghiệp hoá, hiện đại hoá diễn ra còn chậm, hiệu quả chưa cao. Cơ chế chính sách đối với nông nghiệp, nông thôn chưa hoàn chỉnh, chậm được triển khai trong cuộc sống, nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát huy tính năng động sáng tạo của mọi tập thể, đơn vị cá nhân; Các mặt cơ giới hoá, thuỷ lợi hoá và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghiệp vào sản xuất nông nghiệp còn nhiều khó khăn, chưa đồng bộ, thiếu vốn; Sự phối hợp giữa sản xuất nông nghiệp và công nghiệp trong nông thôn còn khó khăn; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn còn chậm và không đều giữa các huyện; Trình độ quản lý và trình độ trang thiết bị chưa cao; Cơ sở hạ tầng nông thôn nhìn chung còn yếu kém.

Từ thực trạng nêu trên, để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn Thừa Thiên Huế, cần thực hiện có hiệu quả các phương hướng và giải pháp cơ bản sau đây:

Về phương hướng:

- Phát triển toàn diện nền nông nghiệp hàng hoá theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nhằm hình thành các vùng sản xuất tập trung chuyên canh, có cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý, có sản phẩm hàng hoá nhiều về số lượng, tốt về chất lượng, đảm bảo an toàn lương thực trong xã hội, đáp ứng được yêu cầu của công nghiệp chế biến và thị trường trong và ngoài nước.

- Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn với nhiều ngành nghề đa dạng, đa thành phần kinh tế; với trình độ kỹ thuật và qui mô tổ chức khác nhau, tuỳ theo đặc điểm và điều kiện từng vùng. Trong đó đặc biệt chú ý phát triển các ngành công nghiệp: chế biến nông sản thực phẩm, khai thác và chế biến thuỷ sản, khai thác tài nguyên khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng và tiểu thủ công nghiệp sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng.

- Phát triển hệ thống dịch vụ nông thôn theo hướng công trình hoá, hiện đại hoá, trước hết tập trung phát triển mạnh các dịch vụ có nhiều lợi thế, có thị trường tiêu thụ như dịch vụ sản xuất nông nghiệp, dịch vụ vận tải, dịch vụ sửa chữa điện - điện tử, dịch vụ sinh hoạt... để tạo ra nhiều việc làm cho lao động nông thôn, tăng nhanh thu nhập và nâng cao đời sống của người dân nông thôn.

- Phát triển cơ khí hoá, điện khí hoá và ứng dụng các loại hình công nghệ trong nông nghiệp nông thôn, nhằm cải thiện điều kiện kỹ thuật canh tác đồng ruộng, chăm sóc bảo vệ cây trồng, vật nuôi; bảo quản chế biến sau thu hoạch ... và tăng cường công tác quản lý điều hành trên địa bàn.

Về những giải pháp chủ yếu:

- Thứ nhất, tăng cường và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn vốn ở nông thôn. Bao gồm:

+ Tăng cường và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn vốn đầu tư của ngân sách Nhà nước. Nguồn vốn này chủ yếu dành cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng và những ngành nghề mũi nhọn có tính quyết định, nhằm tạo tiền đề, khả năng thu hút các nguồn đầu tư từ các khu vực khác để phục vụ cho sự phát triển nông nghiệp và nông thôn.

+ Huy động vốn đầu tư của bản thân khu vực nông thôn thông qua các chính sách hỗ trợ và khuyến khích người dân nông thôn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

+ Khuyến khích các nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế ở thành thị chuyển dịch vốn đầu tư về các vùng nông thôn.

+ Phát triển các hình thức tín dụng ở nông thôn, Tổ chức có hiệu quả các kênh dẫn vốn tới hộ sản xuất, đảm bảo cơ cấu vốn vay hợp lý, đơn giản hoá các thủ tục cho vay, nhằm giải quyết tốt nhất nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh ở nông thôn.

+ Tranh thủ tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn của người đầu tư nước ngoài cho việc khôi phục phát triển các ngành nghề truyền thống và các loại hình phục vụ ở nông thôn.

- Thứ hai, hình thành và phát triển đồng bộ các loại hình thị trường, gắn thị trường nông thôn với thị trường trong nước và quốc tế.

Bao gồm:

+ Tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với giữ vững và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản hàng hoá, tăng dần sức cạnh tranh trên thị trường trong tỉnh, trong nước và nước ngoài.

+ Tạo điều kiện hình thành và phát triển đồng bộ các loại thị trường nông thôn , kể cả thị trường "đầu vào" và thị trường "đầu ra" của sản xuất và đời sống.

+ Đẩy mạnh công tác phổ biến thông tin, dự báo thị trường, nâng cao trình độ marketing đối với loại nông sản hàng hoá cho người nông dân.

+ Tạo điều kiện mở rộng hơn nữa sự thông thoáng trong lưu thông hàng hoá theo cơ chế thị trường. Giá cả hàng hoá hoạt động tự do, linh hoạt theo sự điều tiết của thị trường.

+ Nhà nước cần thực hiện chính sách bảo trợ một số mặt hàng nông sản quan trọng theo vùng nhằm ổn định và phát triển sản xuất; đặc biệt là mở rộng và khai thác có hiệu quả thị trường nước ngoài.

- Thứ ba, thực hiện tốt các chính sách ruộng đất, thuế và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ở nông thôn.

Bao gồm:

+ Thực hiện chính sách ruộng đất theo hướng thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hoá, trên cơ sở sử dụng ruộng dất có hiệu qủa. Cho phép tích tụ ruộng đất lành mạnh, đi đôi với phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn.

+ Tiếp thu sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống thuế và chính sách thuế, lệ phí theo quan điểm giảm nhẹ các khoản chi phí cho người nông dân; hỗ trợ các mặt để người nông dân vươn lên mở rộng sản xuất kinh doanh.

+ Tiếp tục đầu tư thích đáng cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng ở nông thôn, nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, thông tin liên lạc; các cơ sở nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực thích hợp cho các vùng nông thôn.

- Thứ tư, tập trung sức phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ở nông thôn.

Bao gồm:

+ Nâng dần tỷ trọng chi ngân sách cho giáo dục, đào tạo và sử dụng nguồn ngân sách đó là một cách hợp lý.

+ Mở rộng quy mô và các hình thức giáo dục đào tạo đi đôi với đảm bảo nâng cao chất lượng. Khuyến khích mọi thành phần kinh tế, mọi ngành, mọi cấp cùng chăm lo sự nghiệp giáo dục đào tạo. Đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo.

+ Quy hoạch lại các hệ thống các trường đào tạo, gắn đào tạo với sử dụng hợp lý nguồn nhân lực. Có chế độ đãi ngộ thoả đáng đối với đội ngũ giáo viên và những người đã qua đào tạo về công tác ở nông thôn.

+ Nghiên cứu chiến lược phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp nông thôn và cơ giới hoá nông nghiệp. Nghiên cứu lựa chọn các loại máy móc, công nghệ, thiết bị, giống thích hợp với quy mô, đặc tính đất đai, cây trồng, vật nuôi ... ở từng xã, huyện.

+ Nghiên cứu các biện pháp nâng cao năng suất, chất lượng các loại nguyên liệu, sản phẩm và hệ thống các chính sách nhằm phát triển mạnh mẽ các ngành nghề, dịch vụ ở nông thôn.

+ Chuyển giao nhanh chóng và có hiệu quả các kết quả nghiên cứu, các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất và đời sống ở nông thôn.

- Thứ năm, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các kết quả công tác tổ chức và quản lý trong công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.

Bao gồm:

+ Tập trung quy hoạch và xây dựng các vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, như vùng chuyên trồng lúa, lạc, sắn, cà phê, cao su, hoa quả, gỗ hoặc các vùng nuôi tôm, cua, cá ...

+ Phát triển mạnh các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các ngành nghề, dịch vụ ở nông thôn, đặc biệt là các ngành công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến và các ngành thủ công mỹ nghệ truyền thống tại các địa phương.

+ Phát triển nền kinh tế nhiều thành phần với qui mô hợp lý, nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực ở nông thôn. Trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo và cùng với kinh tế tập thể trở thành nền tảng của kinh tế quốc dân.

+ Nâng cao hiệu quả quản lý của các cấp trong mọi khâu của quá trình tái sản xuất, nhằm đảm bảo cho nền kinh tế phát triển đúng hướng, có hiệu quả, giảm bớt chi phí và giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá trên thị trường trong nước và quốc tế.

- Thứ sáu, thực hiện tốt các chính sách xã hội ở nông thôn.

Bao gồm:

+ Thực hiện có hiệu quả các chính sách trợ giúp người nghèo ở nông thôn phát triển sản xuất kinh doanh, phù hợp với đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội và lợi thế của từng địa phương.

+ Nâng cao tính cộng đồng tình làng, nghĩa xóm trong nông thôn tạo nên sự đoàn kết nhất trí, cùng nhau xây dựng quê hướng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

+ Thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân nông thôn. Đảm bảo cho nguồn lực con người có điều kiện nâng cao chất lượng sức lao động, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

+ Thực hiện có hiệu quả cho bảo vệ môi trường sinh thái ở nông thôn, đảm bảo cho nông thôn phát triển nhanh, bền vững trong môi trường xanh và sạch.

Các giải pháp nêu trên có mối quan hệ chặt chẽ, bổ sung và hỗ trợ nhau trong quá trình phát triển. Tuỳ điều kiện, đặc điểm của từng vùng trong từng thời gian nhất định mà các huyện, xã lựa chọn vận dụng các giải pháp cho thích hợp.

Tóm lại, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn Thừa Thiên Huế theo phương hướng và những giải pháp đã nêu là rất cần thiết và có ý nghĩa sâu sắc. Trong giai đoạn phát triển mới, mặc dù còn gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Chính quyền và sự đoàn kết, nhất trí, quyết tâm của nhân dân, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn Thừa Thiên Huế chắc chắn sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn, góp phần cùng cả tỉnh và cả nước vững bước tiến lên trên con đường xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

Nguồn: Tạp chí Châu Á – Thái Bình Dương, số 24, tr. 16 – 20.

*********************

Địa chỉ lưu tệp
...
 
Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia