Tìm kiếm nâng cao

Số truy cập:
Home » Cơ sở dữ liệu toàn văn » Ấn phẩm điện tử » Nông thôn đổi mới » 2004 » Số 32 » I. Đường lối, chính sách » Nông nghiệp An Giang: Định hướng đúng cho năm 2004

Nông nghiệp An Giang: Định hướng đúng cho năm 2004

  
Dạng tài liệu : Bài trích bản tin
Ngôn ngữ tài liệu : Tiếng Việt
Tên nguồn trích : Nông thôn đổi mới
Dữ liệu nguồn trích : 2004/Số 32/I. Đường lối, chính sách
Đề mục : 68.01 Các vấn đề chung
Từ khoá : Nông nghiệp An Giang Định hướng phát triển Chiến lược 2004
Nội dung:
 Mục tiêu trước mắt và lâu dài của tỉnh An Giang đối với nền sản xuất nông nghiệp là "nâng cao chất lượng, giá trị và hạ giá thành, không ngừng nâng cao khả năng cạnh tranh". Từ mục tiêu đó, đưa ra những định hướng, biện pháp giải quyết các vấn đề còn tồn đọng cho nông nghiệp như sau:

Thứ nhất là, đưa nhanh tiến bộ khoa học và công nghệ vào đời sống và sản xuất ở nông thôn. Cụ thể là: từ thực trạng của sản xuất và yêu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật được tiến hành theo hai cấp là cấp độ bình thường và cấp độ nâng cao, có bài bản. Từ đó, đưa ra những biện pháp cụ thể cho các sản phẩm chiến lược của tỉnh. Mục tiêu tổng thể cần vươn tới cho đến 2005, 2010 theo chương trình hành động số 06/Ctr – TƯ của Ban chấp hành Tỉnh ủy là "Tiếp tục đẩy mạnh chuyển giao và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ; chọn đầu tư công nghệ tiên tiến vào các sản xuất vật liệu xây dựng; chú trọng thay đổi thiết bị, công nghệ và xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế", "gắn kết chặt chẽ các hoạt động khoa học và công nghệ với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và nhu cầu thực tế của cuộc sống".

Thứ hai là, phải có biện pháp về thị trường và xúc tiến thương mại. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 80/2002/QĐ - TTg, ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa cho nông dân. Nhanh chóng khắc phục các tồn tại, yếu kém trong quá trình thực hiện Quyết định 80, nhất là đưa hợp đồng đã ký lên thành một hợp đồng kinh tế thực sự, có sự tôn trọng trong việc thực hiện một cách tự nguyện giữa các bên tham gia ký kết.

Xúc tiến thị trường có hiệu quả là cách tốt nhất phát huy tối đa các lợi thế của nông nghiệp An Giang, vươn lên tầng tăng trưởng mới. Đưa Ban xúc tiến thương mại và thị trường của ngành vào hoạt động thực chất, phối hợp hành động tốt với các ngành liên quan và Ban xúc tiến thương mại của tỉnh một cách chủ động; phát huy, duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng bản tin giá cả nông sản. Qua đội ngũ cán bộ công chức ngành, nhất là đội ngũ kỹ thuật viên cơ sở gắn kết với các huyện, xã thực hiện từng bước trên thực tế lập bảng thông tin tại ấp và nơi công cộng, qua Chương trình Internet nông thôn đã hình thành trước đó. Tiến tới liên kết thông tin khu vực đồng bằng sông Cửu Long, trong nước và thế giới, phục vụ ngày càng thiết thực cho chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, gắn sản xuất với thị trường. Mục tiêu đầu tiên cần đạt tới trong năm 2004 là nối mạng toàn ngành đến các hợp tác xã mạnh, trên cơ sở thiết lập một cơ sở dữ liệu đầy đủ và được cập nhật, cung cấp thông tin sản xuất và thị trường nông sản thường xuyên để người dân và lãnh đạo có thể tiếp cận dễ dàng, hỗ trợ tích cực cho những quyết định sản xuất và quản lý.

Thứ ba là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả thiết thực đề án tổ chức lại sản xuất trong nông nghiệp, ở nông thôn. Góp phần thiết thực trong quá trình tìm đầu ra cho sản phẩm nông sản, đồng thời với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn. Mục tiêu cần vươn tới của năm 2004 trên cơ sở không ngừng củng cố nâng chất hợp tác xã, tổ hợp tác nhằm biến các hợp tác xã, tổ hợp tác thành những doanh nghiệp nông nghiệp và nông thôn thực sự, hướng tới mỗi huyện có ít nhất một hợp tác xã mô hình, mỗi xã phải có ít nhất một hợp tác xã mạnh của tỉnh.

Hoàn tất và triển khai trên thực tế Dự án về kinh tế trang trại, khuyến khích và hỗ trợ sự ra đời và hoạt động tích cực của các doanh nghiệp tư nhân kinh doanh ngành nghề dịch vụ nông nghiệp, tiêu thụ nông sản ở nông thôn. Sắp xếp và tổ chức lại đội ngũ hàng sáo trong hệ thống kinh doanh tiêu thụ nông sản ở nông thôn.

Thứ tư là, đầu tư khoa học và công nghệ phải thật sự hướng mạnh vào khâu giống, công nghệ sau thu hoạch, công nghệ chế biến tiên tiến đối với các nông sản có lợi thế, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, gắn xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm vùng.

Để hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, với mục tiêu phát triển 5 cây, 5 con, và 2 sản phẩm chiến lược (lúa chất lượng cao và cá ba sa, cá tra). Nông nghiệp An Giang đã, đang và sẽ là cơ sở tác động chủ yếu cho tăng trưởng xuất khẩu và cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, trong mối quan hệ tương hỗ tác động lẫn nhau, góp phần thúc đẩy một cách căn bản và vững chắc cho tăng trưởng thu nhập dân cư, đặc biệt là nông dân. Đồng thời qua đó, tạo ra những cơ sở mới để nông nghiệp An Giang vươn lên bứt phá vào tầng tăng trưởng mới cao hơn.

Nguồn: TC Khoa học và Công nghệ An Giang, số 1/2004, tr. 12, 20.

********************************

 
Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia