Tìm kiếm nâng cao

Số truy cập:
Home » Cơ sở dữ liệu toàn văn » Tạp chí trong nước » Lý luận chính trị » 2006 » Số 1 » Đặc điểm thể chế chính trị Liên bang Nga

Đặc điểm thể chế chính trị Liên bang Nga

  
Dạng tài liệu : Bài trích tạp chí
Ngôn ngữ tài liệu : vie
Tác giả : Lưu Văn An
Tên nguồn trích : Lý luận chính trị
Dữ liệu nguồn trích : 2006/Số 1
Đặc trưng số lượng : 64-69
Đề mục : 10.15 Luật nhà nước (hiến pháp) và quản lý nhà nước
Từ khoá : Thể chế chính trị Hiến pháp Hệ thống đa đảng chính trị
Nội dung:
Địa chỉ lưu tệp
...\data\CVv238\2006\CVv238S012006064.pdf
 
Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia